top of page

Algemene voorwaarden Urban Physique Den Helder

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Urban Physique, hieronder beschreven met de afkorting UP

 • Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer of lid van de UP community

 • Lid/Leden: Specifiek die opdrachtgevers die de eigen UP trainingen volgen van Urban Physique

 • Trainingen: Onder training, wordt verstaan, het in opdracht geven van lessen en cursussen in Urban Sports door UP

 • Overeenkomst: Alle overeenkomsten met personen, verenigingen en externe organisaties. Onder overeenkomst wordt ook verstaan, alle afgesloten abonnementsvormen van UP

 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen UP en een opdrachtgever waarop UP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met UP, voor de uitvoering waarvan door UP en derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van UP en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. UP en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien UP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat UP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van UP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. UP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De diverse via de website aangeboden abonnementsgelden zijn inclusief btw. 

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is UP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij UP anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht UP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Wijzigingen, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst van opdrachtgevers moeten per mail voor het begin van de opvolgende maand gemeld worden. Middels mailadres info@urban-physique.com.

 2. Up heeft ten allen tijde het recht de abonnements-vormen en/of -gelden gedurende het jaar te wijzigen, echter vooraf weergegeven via mail, op de website en/of social media platvormen.         

 3. UP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de (financiële)  verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 

 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van UP op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien UP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 5. Indien UP tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is UP gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 7. De opzegtermijn voor opdrachtgever bedraagt minimaal 1 onaangebroken maand. Als voorbeeld, bij opzegging op 28 februari bent u per 1 april geen lid meer, echter bij opzegging op 1 maart bent u pas 1 mei geen lid meer.

 8. De opzegging van opdrachtgever gaat pas in na betaling (via incasso) van de opzegmaand anders loopt de overeenkomst onbepaald door.

 9. Indien de overeenkomst niet of niet tijdig wordt opgezegd loopt deze overeenkomst door.

 10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is UP gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 5: Overmacht

 1. UP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop UP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van UP of van derden daaronder begrepen. UP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

 3. UP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Overmacht van opdrachtgever moet redelijkerwijs aantoonbaar zijn met een bewijslast. 

 

Artikel 6: Betaling, incasso en factuur

 1. Voor incasso dient het door UP verstrekte inschrijfformulier op de website volledig naar waarheid ingevuld en geaccordeerd te zijn.  Met het accorderen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met de overeenkomst en betaling via iDeal, bankoverschrijving of SEPA-incasso.

 2. Incasso is altijd in 1 (maand) termijn tenzij anders afgesproken.

 3. De incasso naar opdrachtgever geschied in de eerste week van de maand voor de desbetreffende (abonnement) maand.

 4. In geval van blessure kan opdrachtgever de incasso 1 maal per jaar met 1 maandtermijn doorschuiven, echter met overleg van een arts verklaring. Dit doorschuiven dient per mail gemeld te worden bij UP. Na het doorschuiven gaat de incasso plicht weer in tot wederopzegging. Bij langdurige blessure of ziekte zie artikel 5.3.

 5. Bij stagnatie/stornering van de incasso wordt de eerst opvolgende maand het tegoed opnieuw geïncasseerd, vermeerderd met €5,00 administratie kosten. Dit traject zal zich onafgebroken cumulatief maandelijks herhalen zolang er geen incasso mogelijk is.

 6. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door UP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door UP aangegeven. UP is gerechtigd om periodiek te factureren.

 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal UP de vordering ter incasso uit handen geven.

 9. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Freerun University verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien UP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7: Trainingen/Lessen

 1. Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf telefonisch of per mail aan UP moeten worden gemeld.

 2. Indien de annulering meer dan 1 werkdag bedraagt kan de training niet ingehaald worden. 

 3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

 4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. UP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, dit geld uiteraard ook tijdens de trainingen en de open gym roosters.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van UP van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. UP verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 3. Deelname aan alle aangeboden activiteiten door UP geschieden voor eigen risico. UP is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is UP niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Dit geld nogmaals voor alle aangeboden abonnementen en/of activiteiten door UP.

 

Artikel 9: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart UP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan UP toerekenbaar is.

 2. Indien UP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden UP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is UP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van UP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van UP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft UP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via de website:    www.urban-physique.com

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met UP.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. Leden gaan het lidmaatschap van UP aan voor onbepaalde tijd tot het moment van wederopzegging met inachtneming van de opzegtermijn en algemene voorwaarden.

 2. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.

 3. De betaling van de contributie van UP gaat via SEPA incasso. Deze wordt telkens in de eerste week van de maand geïnd.   

 4. De incasso van het bij UP afgesloten abonnement lopen aaneengesloten door in de vakantieperiodes echter worden er vervangende passende activiteiten georganiseerd.

 5. Het afgesloten abonnement gaat uit van het aantal weergegeven lessen per periode/week of het aantal “open gym” sessies per maand. Leden kunnen geen rechten ontlenen aan het aantal lessen of “open gym” sessies per maand daar er in overmacht situaties of schoolvakanties een aangepast les of activiteiten rooster wordt gehanteerd.

 6. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven via mail aan UP.

 7. Up zal regelmatig in haar informatie voorziening naar leden voldoen door mailing en regelmatig via social media platvormen updates te plaatsen. Ook om niet aangekomen mail naar leden te voorkomen (spambox).

 8. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze gestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.

 9. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.

bottom of page